Станислав ЛЕМ: Библиография: 2022: Август

(на польском языке)

Публицистика. Критика. Интервью. Беседы

Lem Stanisław. Krach ostateczny // Czas Krakowski. – 1990. – Nr. 59. – S. 12.

Lem Stanisław. Lubią albo muszą // Znak (Kraków). – 1998. – Nr. 5. – S. 17-18.

Литература о жизни и творчестве

     

Okołowski Paweł. Filozofia i los: Szkice tychiczne. – Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2015. – 412 s. ISBN 978-83-242-2669-6.

  Spis treści:

   S. 260-265: Stanisława Lema pogląd na świat i świata wzgląd na Lema
   S. 266-271: Ciało jako fundament rozumu w noologii Stanisława Lema
   S. 272-277: Oszukiwanie zmysłów: rzeczywistość wirtualna według Stanisława Lema

     

Okołowski Paweł. Głos Pana Lema: Szkice z filozofii człowieka, wartości i kosmosu. W stulecie urodzin autora Summy / Na okładce: Stanisław Lem. Portret wykonał Adam Golec w bibliotece pisarza, w jego domu w Krakowie, na początku 2005 r.; Recenzje dr hab. Zbigniew Musiał, em. prof. UW, dr hab. Agnieszka Nogal, prof. UW; Projekt okładki Sepielak; Fot. Jerzy Dżoga, Michał Rogalski, Paweł Okołowski, Mateusz Okołowski, Wiktor Jaźniewicz. – Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2021. – 478 s. ISBN 978-83-242-3759-3.

  Spis treści:

   S. 7-12: Wstęp
   S. 3-22: 1. Filozofia Lema
   S. 23-27: 2. Problem z Lemem: Z doktorem Pawłem Okołowskim z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, autorem książki Materia i wartości. Neolukrecjanizm Stanisława Lema rozmawia Anna Karwat
   S. 28-33: 3. Stanisława Lema pogląd na świat i świata wzgląd na Lema
   S. 34-35: 4. Literat czy filozof?
   S. 36-45: 5. Stanisław Lem: Lukrecjusz ze Lwowa
   S. 46-120: 6. Antropologia Lema
   S. 121-139: 7. Czym jest styl myślowy? Fleck a Lem: W 60. rocznicę śmierci Ludwika Flecka (1896-1961)
   S. 140-151: 8. Czy Lem był egzystencjalistą? Camus a Lem
   S. 159-169: 9. Lukrecjusz i Lem: antyklerykalizm, ascetyczny hedonizm i apologetyka religii: W pierwszą rocznicę śmierci Lema
   S. 170-183: 10. Dwie religie materializmu: Lukrecjusz i Lem: W drugą rocznicę śmierci Lema
   S. 184-202: 11. Patriotyzm i mizantropia u Lema i Lukrecjusza: W drugą rocznicę śmierci Lema
   S. 203-216: 12. Turpizm i wierność. O neolukrecjańskiej erotyce Stanisława Lema
   S. 217-240: 13. Kosmos: przeznaczenie i łut szczęścia. Stanisława Lema filozofia losu
   S. 241-244: 14. Podstawy prewidyzmu Stanisława Lema
   S. 245-259: 15. Wolna wola na gruncie naturalizmu Lukrecjusza i Lema: W trzecią rocznicę Lema śmierci
   S. 260-276: 16. Paradoks wskrzeszania z atomów: Pamięci Stanisława Lema (1921-2006)
   S. 277-280: 17. O innych rozumach... Poniechane Polowanie Stanisława Lema
   S. 281-287: 18. Ciało jako fundament rozumu w noologii Stanisława Lema
   S. 288-297: 19. Stanisława Lema myślenie słowami i myślenie obrazami
   S. 298-303: 20. Oszukiwanie zmysłów. Rzeczywistość wirtualna według Stanisława Lema
   S. 304-321: 21. Kołakowski a Lem
   S. 322-326: 22. Lem o Leninie i Wellsie, oraz losie ludzkości
   S. 327-349: 23. Państwo prawa w ujęciu Stanisława Lema: W dziewięćdziesięciolecie urodzin autora „Dialogów”
   S. 350-359: 24. Dwa nihilizmy: ziemia Ulro według Stanisława Lema: [Referat wygłoszony 2.06.2017 w Krakowie, na konferencji „Filozofia kultury w twórczości Stanisława Lema”
   S. 360-364: 25. Predestynacja a wolna wola. Młodzieńcze opowiadanie Stanisława Lema
   S. 365-369: 26. Stanisława Lema teologia diabła
   S. 370-391: 27. Lem a Gehlen. Kwestia wolicjonalności
   S. 392-398: 28. Technologia i aksjologia: pentalog biolatriczny według Stanisława Lema: [Referat wygłoszony na konferencji „Filozofia w twórczości Stanisława Lema. Wszechświat, nauka, technologia” w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, 14-15.06.2019 roke]

   Aneks 1

    S. 399-403: Jaźniewicz Wiktor. Filozofia Stanisława Lema w świetle statystyk

   Aneks 2. Lema teksty bez książek

    S. 406-419: Hauptsturmführer Koestnitz
    S. 420-426: Wells, Lenin i przyszłość świata
    S. 427-428: Musztarda po obiedzie: Z niewysłanego listu do Michaela Kandla, 1.03.1977 r. Archiwum S.Lema
    S. 429-430: Krach ostateczny
    S. 431-432: Lubią albo muszą
    S. 433-435: Człowiek wielkich przestrzeni
    S. 436-437: Kropla paląca
    S. 438-439: Rozważania sylwiczne: CXXX

   S. 441-442: Nota bibliograficzna: (Pierwodruki zamieszczonych artykułów)
   S. 443: Spis ilustracji
   S. 445-453: Indeks nazwisk
   S. 455-476: Indeks rzeczowy / Indeks sporządził Paweł Okołowski

     

Okołowski Paweł. Między Elzenbergiem a Bierdiajewem: Studium aksjologiczno-antropologiczne. – Warszawa: Wydział Filozofii i Socjologii UW, 2012. – 356 s. ISBN 978-83-87963-66-8.

  Spis treści:

   S. 123-144: Państwo prawa w ujęciu Stanisława Lema: W dziewięćdziesięciolecie urodzin autor „Dialogów”
   S. 317-320: Stanisława Lema teologia diabła

     

Leszek Kołakowski a filozofia / Pod redakcją Stanisława Gromadzkiego i Marcina Miłkowskiego. – Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, 2018. – 274 s. – (Archiwum Warszawskiej Szkoły Historyków Idei).

  Spis treści:

   S. 97-116: Okołowski Paweł. Kołakowski a Lem

     

Polska filozofia powojenna. T. III / Pod red. Witolda Mackiewicza. – Warszawa: Agencja Wydawnicza Witmark, 2005. – 343 s. ISBN 978-83-911503-1-3.

  Spis treści:

   S. 190-204: Okołowski Paweł. Stanisław Lem (poglądy – główne idee)

Jarocki Jacek. Paweł Okołowski. Filozofia i los. Szkice tychiczne // Roczniki Filozofyczne (Lublin). – 2016. – Vol. LXIV. – Nr. 1. – S. 171-175. – (Recenzje).

Okołowski Paweł. Filozofia Lema // Odra (Wrocław). – 2007. – Nr. 4. – S. 88-92.

Okołowski Paweł. Lukrecjusz i Lem: antyreligijność i ascetyczny hedonizm // Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria (Warszawa). – 2007. – Nr. 2. – S. 157-171.

Okołowski Paweł. Państwo prawa w ujęciu Stanisława Lema: (W dziewięćdziesięciolecie urodzin autora Dialogów) // Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria (Warszawa). – 2011. – Nr. 1. – S. 233-253.

Okołowski Paweł. Paradoks wskrzeszania z atomów: Pamięci Stanisława Lema (1921-2006) // Edukacja Filozoficzna (Warszawa). – 2009. – Vol. 42. – S. 5-20.

Okołowski Paweł. Patriotyzm i pesymizm u Lema i Lukrecjusza // Ruch Filozoficzny (Toruń). – 2008. – Nr. 1. – S. 85-98.

Okołowski Paweł. Problem z Lemem: Z dr. P.Okołowskim rozmawia Anna Karwat // Sprawy Nauki (Warszawa). – 2007. – Nr. 8. – S. 5.

Okołowski Paweł. Stanisław Lem: Lukrecjusz ze Lwowa // Edukacja Filozoficzna (Warszawa). – 2018. – Vol. 65. – S. 33-43. – (Artykuły i rozprawy).

Okołowski Paweł. Stanisław Lem (poglądy – główne idee) // Edukacja Filozoficzna (Warszawa). – 2003. – Vol. 36. – S. 103-128.

Okołowski Paweł. Wolna wola na gruncie materizlizmu Lukrecjusza i Lema // Studia Philosophica Wratislaviensia (Wrocław). – 2009. – Vol. IV. – Fasc. 2. – S. 79-90.


(на русском языке)

Художественные произведения

     

Лем Станислав. Возвращение со звезд: Фантаст. роман / Пер. с пол. Е.Вайсброта, Р.Нудельмана; Сер. оформл. Е.Ферез; Худож. ред. Е.Фрей. – М.: Изд-во АСТ, 2018. – 320 с. – (Эксклюзивная классика). Доп. тираж 3.000 экз. (о) ISBN 978-5-17-093614-4.
Подп. в печ. 22.12.2017.
[Stanisław Lem. Powrót z gwiazd]

     

Лем Станислав. Возвращение со звезд: Фантаст. роман / Пер. с пол. Е.Вайсброта, Р.Нудельмана; Сер. оформл. Е.Ферез; Худож. ред. Е.Фрей. – М.: Изд-во АСТ, 2021. – 320 с. – (Эксклюзивная классика). Доп. тираж 3.000 экз. (о) ISBN 978-5-17-093614-4.
Подп. в печ. 15.01.2021. Заказ 361.
[Stanisław Lem. Powrót z gwiazd]

     

Лем Станислав. Возвращение со звезд: Фантаст. роман / Пер. с пол. Е.Вайсброта, Р.Нудельмана; Сер. оформл. Е.Ферез; Худож. ред. Е.Фрей. – М.: Изд-во АСТ, 2022. – 320 с. – (Эксклюзивная классика). Доп. тираж 3.000 экз. (о) ISBN 978-5-17-093614-4.
Подп. в печ. 13.01.2022. Заказ 6977.
[Stanisław Lem. Powrót z gwiazd]

     

Лем Станислав. Глас Господа: Фантаст. роман / Пер. с пол. К.Душенко, Р.Нудельмана; Сер. оформл. и компьютерный дизайн Е.Ферез; Отв. ред. В.Демичев; Худож. ред. Е.Фрей. – М.: Изд-во АСТ, 2022. – 288 с. – (Эксклюзивная классика). Доп. тираж 4.000 экз. (о) ISBN 978-5-17-099784-8.
Подп. в печ. 16.11.2021. Заказ 11245.
[Stanisław Lem. Głos Pana]

     

Лем Станислав. Голем XIV: Роман / Пер. с пол. К.Душенко; Сер. оформл. и компьютерный дизайн Е.Ферез; Отв. ред. В.Демичев. – М.: Изд-во АСТ, 2020. – 223 с. – (Эксклюзивная классика). 4.000 экз. (о) ISBN 978-5-17-126972-2.
Подп. в печ. 08.09.2020. Заказ 7774.

  Содерж.:

   С. 3-32: Предисловие
   С. 33-38: Предуведомление
   С. 39-42: Памятка (для лиц, впервые участвующих в беседах с ГОЛЕМОМ)
   С. 43-104: Вступительная лекция ГОЛЕМА. О человеке трояко
   С. 105-188: Лекция XLIII. О себе
   С. 189-221: Послесловие

[Stanisław Lem. Przedmowa; Wstęp; Pouczenie (dla osób uczestniczących po raz pierwszy w rozmowach z GOLEMEM); Wykład inauguracyjny GOLEMA; Wykład XLIII: O sobie; Posłowie]

     

Лем Станислав. Насморк: Роман / Пер. с пол. С.Ларина, В.Чепайтиса; Отв. ред. В.Демичев; Худож. ред. Е.Фрей. – М.: Изд-во АСТ, 2021. – 224 с. – (Эксклюзивная классика). 3.000 экз. (о) ISBN 978-5-17-982852-5.
Подп. в печ. 15.01.2021. Заказ 365.
[Stanisław Lem. Katar]

     

Лем Станислав. Рассказы о пилоте Пирксе / Пер. с пол.; Сер. оформл. Е.Ферез; Отв. ред. В.Демичев; Худож. ред. Е.Фрей. – М.: АСТ, 2019. – 480 с. – (Эксклюзивная классика). Доп. тираж 4.000 экз. (о) ISBN 978-5-17-085751-7.
Подп. в печ. 27.11.19.

  Содерж.:

   С. 3-38: Испытание / Пер. К.Душенко
   С. 39-120: Условный рефлекс / Пер. А.Борисова
   С. 121-147: Патруль / Пер. К.Душенко
   С. 148-165: Альбатрос / Пер. Т.Агапкиной
   С. 166-216: Терминус / Пер. Е.Вайсброта
   С. 217-257: Охота / Пер. Ф.Широкова
   С. 258-279: Рассказ Пиркса / Пер. К.Душенко
   С. 280-312: Несчастный случай / Пер. Е.Вайсброта
   С. 313-406: Дознание / Пер. А.Громовой, Р.Нудельмана
   С. 407-478: Ананке / Пер. А.Громовой

[Stanisław Lem. Test; Odruch warunkowy; Patrol; Albatros; Terminus; Polowanie; Opowiadanie Pirxa; Wypadek; Rozprawa; Ananke]

     

Лем Станислав. Рассказы о пилоте Пирксе / Пер. с пол.; Сер. оформл. Е.Ферез; Отв. ред. В.Демичев; Худож. ред. Е.Фрей. – М.: АСТ, 2020. – 480 с. – (Эксклюзивная классика). Доп. тираж 7.000 экз. (о) ISBN 978-5-17-085751-7.
Подп. в печ. 21.07.20. Заказ 5804.

  Содерж.:

   С. 3-38: Испытание / Пер. К.Душенко
   С. 39-120: Условный рефлекс / Пер. А.Борисова
   С. 121-147: Патруль / Пер. К.Душенко
   С. 148-165: Альбатрос / Пер. Т.Агапкиной
   С. 166-216: Терминус / Пер. Е.Вайсброта
   С. 217-257: Охота / Пер. Ф.Широкова
   С. 258-279: Рассказ Пиркса / Пер. К.Душенко
   С. 280-312: Несчастный случай / Пер. Е.Вайсброта
   С. 313-406: Дознание / Пер. А.Громовой, Р.Нудельмана
   С. 407-478: Ананке / Пер. А.Громовой

[Stanisław Lem. Test; Odruch warunkowy; Patrol; Albatros; Terminus; Polowanie; Opowiadanie Pirxa; Wypadek; Rozprawa; Ananke]

     

Лем Станислав. Фиаско: Роман / Пер. с пол. В.Кулагиной-Ярцевой, И.Левшина; Сер. оформл. А.Фереза; Компьютерный дизайн Е.Ферез; Отв. ред. В.Демичев. – М.: Изд-во АСТ, 2021. – 448 с. – (Эксклюзивная классика). 5.000 экз. (о) ISBN 978-5-17-135072-7.
Подп. в печ. 08.02.2021. Заказ 1527.
[Stanisław Lem. Fiasko]

Литература о жизни и творчестве

     

Стругацкий Аркадий, Стругацкий Борис. Полное собрание сочинений: В 33 т. Т. 32. 2001-2004: Кн. 1 / Концепция издания: С.Бондаренко, А.Воронин; Сост. С.Бондаренко, В.Курильский; Подгот. ил. материалов: А.Горбов, П.Северцов; Дизайн обл. А.Андреева; Корректор Н.Воробьёва; Компьютерная верстка: В.Борисов. – Иерусалим: Млечный Путь, 2022. – 422 с. (о).
Лем Станислав – польский писатель, философ. С. 313, 318, 343, 348, 380.

  Содерж.:

   С. 312-315: Стругацкий Борис. Человек, который знает о космосе больше...
   С. 316-319: Продолжение «Заветного Списка»
   С. 340-349: «X-files» – несусветная чушь! / Интервью В.Кожемякина
   С. 380-381: «Фантастика стоит на трех китах» / Беседу вел М.Трофименков

     

Стругацкий Аркадий, Стругацкий Борис. Полное собрание сочинений: В 33 т. Т. 32. 2001-2004: Кн. 2 / Концепция издания: С.Бондаренко, А.Воронин; Сост. С.Бондаренко, В.Курильский; Подгот. ил. материалов: А.Горбов, П.Северцов; Дизайн обл. А.Андреева; Корректор Н.Воробьёва; Компьютерная верстка: В.Борисов. – Иерусалим: Млечный Путь, 2022. – 482 с.; 16 с. вкл. (о).
Лем Станислав – польский писатель, философ. С. 421, 437, 461, 467, 475, 573, 582, 593, 599, 603, 619, 728, 759, 769, 785-786.

  Содерж.:

   С. 421-422: Стругацкий Борис. Постскриптум / Интервью И.Стогова
   С. 433-435: Новый человек будет создан / Интервью А.Никонова
   С. 460-464: Нужно платить за всё: либо душами, либо жизнями, либо и тем и другим / Беседовал М.Рыбаков
   С. 464-468: Всю жизнь борюсь с собственной ленью / Интервью Л.Безруковой
   С. 475-480: Волшебный сплав / Интервью В.Камша
   С. 573-576: «Мы одной крови – вы и мы» / Беседовал В.Ларионов
   С. 576-584: Извне / Вопросы по электронной почте задавали Н.Третьяков, Ф.Сибирский
   С. 591-595: Ответы на вопросы М.Латышевой
   С. 595-600: Мини-интервью Э.Геворкяну
   С. 602-612: Интервью для польского журнала «SFinks»
   С. 618-620: Интервью итальянской студентке
   С. 679-800: Рудман Леонид. Комментарии и примечания

Борисов Владимир. Этот мир, придуманный ими: Духоподъёмная фантастика помогает преодолевать враждебные обстоятельства / Беседу вел А.Дубровин // Лит. газета (М.). – 2022. – 11-17 мая (№ 19). – С. 20-21. – (Многоязыкая Лира России / Литература Хакасии).


(на румынском языке)

Литература о жизни и творчестве

     

Almanahul "Anticipaţia" 1994 / Coperta: Walter Riess; Director onorific: Alexandru Mironov; Redactor: Mihai-Dan Pavelescu; Stilizare şi corectură: Viorica Podină; Culegere: Pavel Constantin. – Bucureşti: SC "Ştiinţă şi tehnică" SA; Fundaţia "Crescent", 1994. – 272 p.
Lem Stanisław: P. 7.

  Sumar:

   P. 6-8: Ionescu Mihaela şi Cristian. Acum 40 de ani: [„Colecţia de povestiri ştiinţifico-fantastice”]