Станислав ЛЕМ: Библиография: 2021: Декабрь

(на польском языке)

Художественные произведения

     

Lem Stanisław. Książka do pisania / Redaktorzy serii Elżbieta Jogalla, Marek Zagańczyk; Redaktor tomu Elżbieta Jogalla; Wybór tekstów i fotografii Tomasz Fiałkowski; Opracowanie graficzne Sabina Wojtasiak; Fot. Bolesław Lutosławski, Jacek Wcisło, Jerzy Druzkowski. – Kraków; Budapeszt; Syrakuzy: Austeria, 2021. – 183 s. ISBN 978-83-7866-540-3.

  Spis treści:

   S. 6, 14: Wysoki Zamek
   S. 22: Mieszanina pamięci
   S. 30, 158: Głos Pana
   S. 38: Eden
   S. 46: Do Michaela Kandla – Kraków, 24 stycznia 1974
   S. 54: Do Michaela Kandla – Kraków, 5 kwietnia 1974
   S. 62: Do Michaela Kandla – Kraków, 19 października 1974
   S. 70: Podróż dwudziesta druga
   S. 78: Solaris
   S. 86: Do Michaela Kandla – Kraków, 18 września 1975
   S. 94: Wyprawa pierwsza A, czyli Elektrybałt Trurla
   S. 102: Podróż ósma
   S. 110: Bajka o trzech maszynach opowiadających króla Genialona
   S. 118: Wyprawa pierwsza, czyli pułapka Gargancjana
   S. 126: Podróż dwudziesta pierwsza
   S. 134: Przedmowa do III wydania [Summa technologiae]
   S. 142: Summa technologiae
   S. 150: Statystyka cywilizacji kosmicznych
   S. 166: Opowieści Hoffmanna

Литература о жизни и творчестве

     

Literackie wizje i re-wizje: Materiały pomocnicze dla szkoły średniej / Praca zbiorowa pod redakcją Mariana Stępnia i Wacława Waleckiego. – Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980. – 296 s. ISBN 83-02-00371-9.

  Spis treści:

   S. 242-248: Krywak Piotr. Poznanie czy podbój: O „Niezwyciężonym” Stanisława Lema

Krywak Piotr. Perspektywy rozwoju współczesnej polskiej fantastyki naukowej // Rocznik Komisji Historycznoliterackiej (Kraków). – 1976. – T. XIV. – S. 155-169.

Krywak Piotr. Z problemów poetyki science-fiction: Konstrucja powieści fantastycznonaukowej Stanisława Lema // Ruch Literacki (Kraków). – 1973. – Nr. 5. – S. 301-308.


(на русском языке)

Художественные произведения

     

Лем Станислав. Библиотека XXI века: Сб. / Пер. с пол.; Компьютерный дизайн В.Воронина; Отв. ред. В.Демичев. – М.: Изд-во АСТ, 2021. – 639 с. – (Лем – собрание сочинений (Neo). Т. 10). 2.000 экз. (п) ISBN 978-5-17-133386-7.

  Содерж.:

   С. 5-12: Моим читателям / Пер. В.Язневича

   Абсолютная пустота

    С. 15-19: Абсолютная пустота / Пер. К.Душенко
    С. 20-35: Робинзонады / Пер. В.Кулагиной-Ярцевой
    С. 36-47: Гигамеш / Пер. К.Душенко
    С. 48-54: Сексотрясение / Пер. К.Душенко
    С. 55-70: Группенфюрер Луи XVI / Пер. Е.Вайсброта
    С. 71-80: Ничто, или Последовательность / Пер. В.Кулагиной-Ярцевой
    С. 81-86: Перикалипсис / Пер. К.Душенко
    С. 87-95: Идиот / Пер. К.Душенко
    С. 96-101: «Do Yourself a Book» / Пер. Е.Калявиной
    С. 102-110: Одиссей из Итаки / Пер. К.Душенко
    С. 111-115: Ты / Пер. В.Кулагиной-Ярцевой
    С. 116-124: Корпорация «Бытие» / Пер. К.Душенко
    С. 125-138: Культура как ошибка / Пер. Л.Векслер
    С. 139-160: О невозможности жизни; О невозможности прогнозирования / Пер. К.Душенко
    С. 161-188: Не буду служить / Пер. К.Душенко
    С. 189-219: Новая Космогония / Пер. Л.Векслер

   Мнимая величина

    С. 223-231: Предисловие / Пер. К.Душенко
    С. 232-238: Цезарий Стшибиш. Некробии / Пер. К.Душенко
    С. 239-252: Реджинальд Гулливер. Эрунтика / Пер. К.Душенко
    С. 253-279: История бит-литературы в пяти томах / Пер. К.Душенко
    С. 280-297: Экстелопедия Вестранда в 44-х магнитомах / Пер. К.Душенко

   Голем XIV

    С. 301-318: Предисловие / Пер. К.Душенко
    С. 319-322: Предуведомление / Пер. К.Душенко
    С. 323-325: Памятка (для лиц, впервые участвующих в беседах с ГОЛЕМОМ) / Пер. К.Душенко
    С. 326-362: Вступительная лекция ГОЛЕМА. О человеке трояко / Пер. К.Душенко
    С. 363-412: Лекция XLIII. О себе / Пер. К.Душенко
    С. 413-432: Послесловие / Пер. К.Душенко

   Провокация

    С. 435-475: Хорст Асперникус. «Народоубийство» / Пер. К.Душенко
    С. 476-512: Дж.Джонсон и С.Джонсон. Одна минута человечества / Пер. Е.Вайсброта, В.Язневича

   Библиотека XXI века

    С. 515-548: Принцип разрушения как творческий принцип. Мир как всеуничтожение / Пер. К.Душенко
    С. 549-583: Системы оружия двадцать первого века, или Эволюция вверх ногами / Пер. К.Душенко

   Рассказы

    С. 587-610: Записки всемогущего / Пер. К.Душенко
    С. 611-626: Господин Ф. / Пер. К.Душенко

    Питавалы XXI века

     С. 627-629: Питавал 2044 г. / Пер. В.Язневича
     С. 629-633: Питавал 2056 г. / Пер. В.Язневича
     С. 633-635: Питавал 2057 г. / Пер. В.Язневича
     С. 635-636: Питавал 2068 г. / Пер. В.Язневича

  [Stanisław Lem. Do moich czytelników; Stanisław Lem: «Doskonała próżnia»; Marcel Coscat: «Les Robinsonades»; Patrick Hannahan: «Gigamesh»; Simon Merril: «Sexplosion»; Alfred Zellermann: «Gruppenführer Louis XVI»; Solange Marriot: «Rien du tout, ou la conséquence»; Joachim Fersengeld: «Perycalypsis»; Gian Carlo Spallanzani: «Idiota»; «Do yourself a book»; Kuno Mlatje: «Odys z Itaki»; Raymond Seurat: «Toi»; Alistar Waynewright: «Being Inc.»; Wilhelm Klopper: «Die Kultur als Fehler»; Cezar Kouska: «De Impossibilitate Vitae»; «De Impossibilitate Prognoscendi»; Arthur Dobb: «Non serviam»; Alfred Testa: «Nowa Kosmogonia»; Wstęp; Cezary Strzybisz – «Nekrobie»; Reginald Gulliver – «Eruntyka»; Juan Rambellais... – «Historia literatury bitycznej»; Ekstelopedia Vestranda w 44 magnetomach; Przedmowa; Wstęp; Pouczenie (dla osób uczestniczących po raz pierwszy w rozmowach z GOLEMEM); Wykład inauguracyjny GOLEMA; Wykład XLIII: O sobie; Posłowie; Prowokacja; Jedna minuta; Das Kreative Vernichtungsprinzip. The World As Holocaust; Weapon Systems of the Twenty First Century or The Upside-Down Evolution; Pamiętnik; Pan F.; Pitaval 2044; Pitaval 2056; Pitaval 2057; Worldnet Pitaval 2068]

     

Лем Станислав. Возвращение со звезд: Сб. / Пер. с пол.; Компьютерный дизайн В.Воронина; Отв. ред. В.Демичев. – М.: Изд-во АСТ, 2021. – 672 с. – (Лем – собрание сочинений (Neo). Т. 5). 2.500 экз. (п) ISBN 978-5-17-133413-0.

  Содерж.:

   С. 5-155: Расследование / Пер. С.Ларина
   С. 157-287: Насморк / Пер. С.Ларина, В.Чепайтиса
   С. 289-456: Рукопись, найденная в ванне / Пер. К.Душенко
   С. 457-670: Возвращение со звезд / Пер. Е.Вайсброта, Р.Нудельмана

[Stanisław Lem. Śledztwo; Katar; Pamiętnik znaleziony w wannie; Powrót z gwiazd]

     

Лем Станислав. Солярис: Роман / Пер. с пол. Г.Гудимовой, В.Перельман; Оформл. серии «Золотая б-ка» В.Баскова, О. и А.Ивановых, А.Чирикова; Ил. А.Ликучёва; Ред. Т.Гармаш; Худож. ред. В.Тогобицкий. – М.: ООО «Издат. дом ОНИКС 21 век»; АСТ, 2001. – 238 с.: ил. – (Золотая б-ка). 10.000 экз. (п) ISBN 5-329-00259-1.
[Stanisław Lem. Solaris]

     

Лем Станислав. Солярис: Роман / Пер. с пол. Г.Гудимовой, В.Перельман; Оформл. серии «Золотая б-ка» В.Баскова, О. и А.Ивановых, А.Чирикова; Ил. А.Ликучёва; Ред. Т.Гармаш; Худож. ред. В.Тогобицкий. – М.: ООО «Издат. дом ОНИКС 21 век»; АСТ, 2003. – 238 с.: ил. – (Золотая б-ка). 7.000 экз. (п) ISBN 5-329-00259-1; ISBN 5-17-013367-7.
[Stanisław Lem. Solaris]

Публицистика. Критика. Интервью. Беседы

Лем Станислав. Станислав Лем: «В какое необыкновенное время мы живем теперь!» / Беседовал В.Борисов // Лавка фантастики (Пермь). – 2000. – № 1. – С. 51-54. – (НФ-персона)

Литература о жизни и творчестве

Маркалова Надежда. Гарцующие реальности Филипа К. Дика // Лавка фантастики (Пермь). – 2000. – № 1. – С. 26-27. – (Фэн-штудии)
С. 26: По высказыванию Станислава Лема он «ел наркотики ложкой».

     

Первушин Антон. Сферомахия Лема как угроза космической экспансии / Фото Т.Томашевского, П.Баронча, В.Горки; Рис. А.Бруновского, С.Лема, Ю.Тареева // Воздушно-космическая сфера (М.). – 2021. – № 4. – С. 110-120. – (История)
Фотографии с сайта В.И.Борисова «Архив БВИ» bvi.livejournal.com.

Прашкевич Геннадий. Адское пламя: Комментарий к неизданной Антологии // Лавка фантастики (Пермь). – 2000. – № 1. – С. 37-50; № 2. – С. 40-53. – (Хроноскоп)


(на немецком языке)

Художественные произведения

     

Lem Stanisław. Memoiren, gefunden in der Badewanne / Umschlagfoto: David Parker; Mit einer Einleitung des Autors; Umschlag nach Entwürfen von Willy Fleckhaus und Rolf Staudt. – Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 2001. – 286 S. – (suhrkamp taschenbuch 508. Phantastische Bibliothek. Band 25). ISBN 3-518-37008-1.
9. Auflage

  Inhalt:

   S. 5-19: Einleitung / Autorisierte Übersetzung aus dem Polnischen von Klaus Staemmler
   S. 21-286: Memoiren, gefunden in der Badewanne / Autorisierte Übersetzung aus dem Polnischen von Walter Tiel

[Stanisław Lem. Wstęp; Pamiętnik znaleziony w wannie]


(на чешском языке)

Литература о жизни и творчестве

Mls Ivan. V zemi (a v ústavu), kde pondělí začíná v sobotu: [Arkadij a Boris Strugačtí. Pondělí začíná v sobotu] // Ikarie (Praha). – 2005. – Nr. 9. – S. 44-45. – (Vivisektor).
Nelze porovnávat neporovnatelné, ale pokud bychom si chtěli fantastiku dělit na subžánry a podžánry, tak potom Pondělí začíná v sobotu by docela určitě stálo na polici v blízkosti těch nejztřeštěnějších deníků Ijona Tichého či Kronik Jakuba Vandrovce.

Постановки и экранизации. Литература о них

Pavlovský Jiří. Se sovětskou filmografií na věčné časy // Ikarie (Praha). – 2005. – Nr. 9. – S. VI-VII, X. – (Publicistika).
Solaris; Zkouška pilota Pirxe.