Станислав ЛЕМ: Библиография: 2017: Апрель

(на польском языке)

Литература о жизни и творчестве

     

Gajewska Agnieszka. Zagłada i gwiazdy: Przeszłość w prozie Stanisława Lema / Recenzent: prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz; Projekt okładki: Katarzyna Swinarska; S. 239-240: Holocaust and the Stars. The Past in the Prose of Stanisław Lem: Summary / Translated by John Catlow. – Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016. – 240 s. – (Seria Filologia Polska. Nr. 164). ISBN 978-83-232-3047-2; ISSN 0554-8179.


(на русском языке)

Литература о жизни и творчестве

     

Мир приключений: Сб. фантаст. и приключ. повестей и рассказов / Оформл. Б.Маркевича; Отв. ред. И.Шустова; Худож. ред. Л.Бирюков. – М.: Дет. лит., 1978. – 592 с.: ил. 100.000 экз. (п)
Лем Станислав. Солярис: С. 544-549

  Содерж.:

   С. 544-549: Бугров Виталий. Солярис и... Кº: [Об аналогах планеты Солярис]

     

Художественное творчество: Вопросы комплексного изучения / 1983 / Отв. ред. Б.Мейлах; Рецензенты Ю.Андреев, Г.Лапкина; Ред. изд-ва В.Немнонова; Худож. Л.Яценко. – Л.: Наука, 1983. – 280 с. 5.650 экз. (п)
Лем Станислав: С. 44-46, 62, 67, 71, 74.

  Содерж.:

   С. 37-58: Брандис Евгений. Научная фантастика и художественное познание действительности
   С. 58-76: Чернышева Татьяна. Фантастика и современное натурфилософское мифотворчество


(на английском языке)

Литература о жизни и творчестве

Parnov Yeremei. The Galactic Ring // Soviet Literature (Moscow). – 1982. – No. 1. – P. 179-187. – (From the Archives).
[Парнов Еремей. Галактическое кольцо]


(на болгарском языке)

Литература о жизни и творчестве

Делчев Явор. Литература и бъдеще: Към вопроса за спецификата и единствовто на научно и художественото предвиждане // Кръгозор (София). – 1984. – № 2. – С. 15-23. – (Тема на броя / Литература).
С. 22: Могат ли да бъдат съчетани в едно всепроникващото психологично въображение на Достоевски, от една страна, и всеобхватната култура и философско мислене на Томас Ман, от друга? Лем-писателят и Лем-ученият показа, че подобна комбинация е възможна.

Колев Петър. Между бляна и кошмара: Западната фантастика днес // Кръгозор (София). – 1984. – № 2. – С. 32-41. – (Тема на броя / Литература).
С. 39: Станислав Лем поставя следната диагноза: „социален паралич” на въображението у западните му колеги...


(на немецком языке)

Художественные произведения

     

Lem Stanisław. Fiasko: Roman / Aus dem Polnischen von Hubert Schumann. – Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 1990. – 429 S. – (Fischer Taschenbuch 9253). 3-596-29253-0.
26.-35. Tausend: Januar 1990
[Stanisław Lem. Fiasko]